Skip to main content

Chemische samenstelling en klimaat

Methaanbellen gevangen in bevroren rivier
Beter begrip van atmosferisch methaan (CH4) door metingen van de verticale concentraties, zowel vanaf de grond als vanuit de ruimte met uitgebreide kwaliteitscontrole.
world map ground-based FTIR stations and HCHO data
Een gehomogeniseerde formaldehyde (HCHO) dataset op basis van FTIR-metingen die meer dan 25 stations over de hele wereld omvat.
ozonconcentraties in de troposfeer
Het opvolgen van ozonconcentraties in de troposfeer is cruciaal om de volksgezondheid en ecosystemen te kunnen beschermen.
Endeavour Space Shuttle voor de atmosfeer
Vergelijking van verschillende datasets om de impact van atmosferische stromingen in de stratosfeer en de mesosfeer op de ozonlaag te bestuderen.
Gesimuleerde CO-concentratie aardoppervlak
BIRA implementeerde het het atmosferisch model WRF-GHG, voor het modelleren van transport, emissies en opname van CO2, CH4 en CO met een zeer hoge modelresolutie (tot 1 km²).
Maïdo-observatorium op het eiland La Réunion
Europese onderzoeksinfrastructuren garanderen op lange termijn, state-of-the-art metingen van atmosferische componenten door middel van instrumenten op de grond.
Hooggelegen Maïdo-observatorium wolken oceaan
VOS metingen op La Réunion om te zoeken naar bronnen van VOS in pluimen afkomstig van biomassaverbranding in Afrika.
Verspreiding van boombedekking wereldkaart
Satellietwaarnemingen kunnen helpen om een beter beeld geven op verandering in bodemgebruik door de mens (ontbossing voor landbouw, houtkap en verstedelijking).
Bosbranden belangrijke bron aerosolen
Inzicht in de samenstelling en microfysische eigenschappen van aerosolen, en in het bijzonder in hun deeltjesgrootte, is van groot belang voor de studie en het modelleren van klimaatveranderingen.
Roodachtige zonsondergangen zonsopgangen aerosoldeeltjes atmosfeer
BIRA levert atmosferische data aan het Europese Copernicus-programma voor verschillende soorten atmosferische componenten, waaronder stratosferische aerosolen.
De Envisat-satelliet van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA),
Het GOMOS-experiment vloog van 2002 tot 2012 aan boord van de ENVISAT-satelliet en voerde metingen uit van de samenstelling van de atmosfeer. Die tijd lijkt lang vervlogen maar dit instrument, een pionier door zijn innoverende meettechniek (sterbedekking), blijft een uitdaging voor wie de gegevens ervan wil analyseren.
Explosieve uitbarsting van de Soufrière stratovulkaan
Stratosferische aerosolen zijn belangrijk voor het klimaat omdat ze de verstrooiing en absorptie van zonlicht beïnvloeden. Daarom moeten klimaatmodellen er zo goed mogelijk rekening mee houden.
Het ICOS-netwerk
Om de kwaliteit, consistentie en beschikbaarheid van waarnemingen vanaf de grond, noodzakelijk voor de validatie van satellietgegevens en gebruik in modellen, te garanderen is het van belang om onderzoeksinfrastructuren te ontwikkelen en onderhouden.
Amazon Rainforest
Het Amazonewoud is een grote bron van biogene gassen en van biomassaverbrandingsproducten die de luchtkwaliteit en het globaal klimaat beïnvloeden. Om deze verschillende gassen te monitoren heeft het BIRA een ‘Fourier transform infrared’ (FTIR)-spectrometer geïnstalleerd in Porto Velho, Brazilië.
Woestijnstofdeeltjes
Stofdeeltjes hebben een rechtstreekse invloed op het klimaat doordat ze de aardse energiebalans kunnen veranderen (afkoelen of opwarmen, afhankelijk van de omstandigheden), en onrechtstreeks door hun impact op windpatronen, wolken en regen.
Nauwkeurige waarnemingen op alle relevante schalen in ruimte en tijd
Klimaatgegevens van verschillende vervuilende stoffen zijn gegenereerd, beoordeeld op kwaliteit en gebruikt ter ondersteuning van wetenschappelijke studies, milieu-evaluaties, en voor het vergroten van het algemene publieke bewustzijn.
Kwaliteitsverzekering voor Essentiële Klimaatvariabelen (QA4ECV)
Het project “Kwaliteitsverzekering voor Essentiële Klimaatvariabelen” (QA4ECV) heeft een prototype ontwikkeld van een algemeen systeem voor de implementatie en evaluatie van kwaliteitsindicatoren voor klimaatgegevens afgeleid uit satellietmetingen.
De hydroxylradicaal (OH)
De hydroxylradicaal (OH) is het voornaamste zuiveringsmiddel in de atmosfeer omdat het OH-gehalte de concentraties aan koolstofmonoxide (CO) onder controle houdt.
Isopreenemissies
Isopreen is de belangrijkste koolwaterstof die in de atmosfeer wordt uitgestoten. Het speelt een sleutelrol in de atmosferische samenstelling omwille van zijn invloed op troposferisch ozon en zijn bijdrage tot de vorming van fijnstof.
Biogenic emission fluxes
Een belangrijke feedback tussen het klimaat en de atmosferische chemie bestaat erin dat biogene emissies naar de atmosfeer afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.
Maido Observatorium
Hoewel vluchtige organische stoffen (VOS) een grote impact hebben op de oxiderende capaciteit van de atmosfeer zijn hun bronnen en verliezen niet goed gekend, in het bijzonder boven tropische mariene gebieden.
Koeien grazen langs de meetopstelling
Niettegenstaande het feit dat grasland op wereldschaal de helft van de landbouwoppervlakte uitmaakt, is er tot op heden geen informatie beschikbaar omtrent emissies van vluchtige organische stoff en (VOS) als gevolg van het grazen van het vee. Onderzoekers van het BIRA hebben dit dus onderzocht.